Thứ ba, 16/05/2023

Thư viện trường học phải đáp ứng đủ 5 tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tài nguyên thông tin, cơ sở vật chất, thiết bị chuyên dùng, hoạt động thư viện, quản lý thư viện là những tiêu chuẩn đối với thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông (sau đây gọi là trường học) nhằm bảo đảm điều kiện thực hiện chương trình giáo dục; định mức, dự toán để lập dự án đầu tư xây mới hoặc cải tạo thư viện đã có và làm cơ sở để xác định mức độ đạt tiêu chuẩn thư viện để kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia các trường mầm non, tiểu học, trung học và trường phổ thông có nhiều cấp học. Tùy theo cấp học, thư viện trường học sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể tướng ứng với 02 mức độ (mức độ 1 và mức độ 2).

Tv Truong Hoc

(Ảnh minh họa. Nguồn: internet)

Việc xác định mức độ đạt chuẩn thư viện thực hiện thông qua hoạt động đánh giá thư viện. Bằng phương pháp thống kê, tính toán, thu thập số liệu tại các thư viện, việc đánh giá hoạt động được thực hiện như sau:

– Thư viện tự đánh giá: Hằng năm các thư viện tự đánh giá định kỳ vào cuối năm học theo các quy định tại Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT và gửi báo cáo kết quả tự đánh giá về cơ quan quản lý giáo dục chậm nhất 60 ngày sau khi kết thúc năm học; cụ thể:

+ Báo cáo tự đánh giá hoạt động thư viện trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là trung học cơ sở) do người làm công tác thư viện thực hiện, Hiệu trưởng kiểm tra, phê duyệt và gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị thẩm định và công nhận;

+ Báo cáo tự đánh giá hoạt động thư viện trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là trung học phổ thông) do người làm công tác thư viện thực hiện, Hiệu trưởng kiểm tra, phê duyệt và gửi về sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thẩm định và công nhận;

– Cơ quan có thẩm quyền thực hiện đánh giá và công nhận thư viện theo chu kỳ 05 năm; cụ thể như sau:

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện đánh giá và công nhận thư viện trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là trung học cơ sở).

+ Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện đánh giá và công nhận thư viện trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là trung học phổ thông).

Kết quả đánh giá thư viện được sử dụng cho các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận đạt chuẩn quốc gia của các trường mầm non, tiểu học, trung học, trường phổ thông có nhiều cấp học và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 07/01/2023 và thay thế Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông và Quyết định số 01/2004/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.

http://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn/

Tin liên quan

Top