Kiểm định chất lượng là một nghiệp vụ hoàn toàn mới nhưng lại rất quan trọng trong hoạt động thư viện. Hiệu quả của hoạt động thư viện sẽ là minh chứng rõ rệt nhất để khẳng định thư viện có đạt các tiêu chí của các Bộ kiểm định chất lượng hay không?

SLIB nhìn thấy được yêu cầu cấp thiết của việc phải xây dựng một phân hệ phục vụ cho hoạt động kiểm định của các thư viện hiện nay. Chương trình cho phép thư viện có thể xây dựng một quy trình kiểm định từ khi lập kế hoạch kiểm định đến thực hiện kiểm định và lưu lại các báo cáo minh chứng cho những đợt kiểm định đó. 

Với nguyên tắc hoạt động thống nhất trên toàn hệ thống phần mềm, SLIB đưa ra được các báo cáo toàn diện nhất cho các hoạt động trong thư viện là các minh chứng quan trọng để đáp ứng các tiêu chí kiểm định.

Trên tinh thần bám vào nghiệp vụ thực tế, đội ngũ chuyên gia của SLIB cùng với các chuyên gia thư viện là các cán bộ thư viện làm việc trực tiếp trong hoạt động kiểm định chất lượng đã xây dựng lên một hệ thống các báo cáo (tiêu chí thư viện) thể hiện cho các minh chứng theo từng bộ tiêu chuẩn như: Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục;  Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo,…

Tính năng khác

Top