Phần mềm quản lý thư viện SLIB được xây dựng đáp ứng các chuẩn nghiệp vụ thư viện và các chuẩn công nghệ mới nhất hiện nay, do vậy việc tích hợp với các hệ thống thư viện khác hoặc các thiết bị công nghệ hiện đại trong hoạt động thư viện là hoàn toàn dễ dàng.

Bên cạnh công nghệ mã vạch trong hoạt động mượn trả và kiểm kê tài liệu, phần mềm thư viện SLIB đã tích hợp thành công với các thiết bị hiện đại như máy mượn trả tự động, máy trả sách offline 24/7, máy kiểm kê sách tự động công nghệ RFID thông qua chuẩn SIP2.

SLIB hoàn toàn có thể tích hợp với hệ thống người dùng dùng chung  sử dụng đăng nhập một lần SSO, ODAP, OpenLDAP; dễ dàng chia sẻ API để tích hợp với các hệ thống quản lý đào tạo của nhà trường.

SLIB tuân thủ nghiệp vụ thư viện theo các tiêu chuẩn quốc tế như khổ mẫu biên mục đọc máy MARC 21; tìm kiếm tài liệu Z39.50, giao thức chia sẻ dữ liệu OAI-PMH; do vậy việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thư viện khác là hoàn toàn có thể và dễ dàng thực hiện
 

Tính năng khác

Top