Về nghiệp vụ thư viện:

Tư vấn tổ chức thư viện truyền thống;

Tư vấn tổ chức thư viện điện tử;

Tư vấn tổ chức thư viện số và các bộ sưu tập số;

Tư vấn tích hợp với các thiết bị trong thư viện

Về tổ chức hành chính:

Tư vấn xây dựng quy chế thư viện;

Tư vấn xây dựng quy trình quản lý và phân bổ cán bộ tại thư viện;

Dịch vụ khác

Top